Łódzki Pięciobój Prawniczy

Pięciobój

Łódzki Pięciobój Prawniczy to konkurs organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W Konkursie mogą wziąć udział studenci prawa (studia magisterskie) lub administracji (studia licencjackie i magisterskie) wszystkich lat oraz trybów studiujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pięciobój oferuje 3 dziedziny prawa do wyboru:
-prawo konstytucyjne
-prawo cywilne
-prawo karne

Konkurs składa się z 5 etapów: „testu”, „wszczynania procesu”, „mowy sądowej”, „glosy” oraz „rozstrzygnięcia”.

Pierwszy etap, „Test” składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Drugi etap, „Wszczynanie procesu” polega na samodzielnym sporządzeniu pisma procesowego.

Trzeci etap, „mowa sądowa” polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, w roli oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika procesowego strony.

Czwarty etap, „Glosa” polega na napisaniu glosy na podstawie wyroku sądu, otrzymanego od Organizatora.

Piąty etap, „Rozstrzygnięcie” polega na napisaniu wyroku wraz z uzasadnieniem na podstawie stanu faktycznego otrzymanego od Organizatora.

Regulamin udostępniamy na życzenie uczestników Konkursu.
Prosimy o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do 1 grudnia na adres: piecioboj@lodz.elsa.org.pl